Barnehagens visjon

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede. Undring, nysgjerrighet, voksne til stede.

Vi ønsket oss en visjon som både sier noe om hvem vi er men også noe om hva vi vil. Vi har satt ord på og jobbet med hva vi syns er viktigst, hva vi står for, hva vårt barnesyn er og våre verdier.

Vi er en menighetsbarnehage og har våre verdier grunnfestet i kristen tro og tradisjon. Vi legger vekt på medmenneskelige verdier. Samtidig har vi fremhevet betydningen av trygghet og utvikling som verdier vi ønsker å bygge barnehagen vår på.

Barna som går i vår barnehage skal være trygge så de kan utfolde seg. De skal utfordres så de kan vokse og utvikle seg. De skal lære å stole på seg selv, ved at vi stoler på dem og viser dem tillit og gir dem ansvar. Vi er der samtidig og støtter, veileder og hjelper. Hvert barn skal få muligheten til å utvikle sine evner på best mulig måte. De skal få muligheten til å utnytte sitt potensiale og til å prøve og feile innenfor trygge rammer.

Visjonen er ikke konkret, den er abstrakt og ambisiøs. Vi vil alltid bli bedre. Vi vil skape det rommet hvert enkelt barn trenger for å utvikle sine vinger!